Centralsjukhuset i Karlstad

Landstinget i Värmland har uppfört en reservvattenanläggning vid Centralsjukhuset i Karlstad som komplement till den kommunal dricksvattenförsörjningen. Huvudmotivet är att sjukhuset under senare år har drabbats av flera omfattande avbrott från det kommunala dricksvattennätet. Avbrotten har allvarligt på verkat verksamheten inom sjukhuset.
I samverkan med dåvarande Krisberedskapsmyndigheten (numera MSB) och Karlstads kommun har ett vattenverk byggts med Klarälven som råvattentäkt.
Björks Rostfria AB har i en totalentreprenad uppfört hela anläggningen. Innan entreprenad genomfördes pilotförsök med en mobil anläggning. Resultat från provtagning och analys av filtrerat vatten, under en 4 månaders period, har utgjort underlag för utformning av behandlingsprocessen i full skala.

Reservvattenanläggning säkerställer hög dricksvattenkvalité oavsett råvattenkvalitén i Klarälven. Anläggningen klarar att avskilja bakterier, tungmetaller, organiska ämnen/gifter samt uppfylla gällande krav för kvalitet på dricksvatten med god marginal. Anläggningen är utförd med membranteknik i kombination med aktivt kol och UV-rening. Reningsmetoden bedöms ge bästa möjliga rening och säkraste barriären mot föroreningar.

Anläggningen är utformad enligt följande:

 • Intag av råvatten via pumpstation
 • Förbehandling i mikrosil
 • Filter med aktiverat kol
 • Patronfilter med avskiljning på 10µm
 • Nanomembran
 • Alkalinitets- och pHjustering
 • Reservoar om 100 kbm
 • UV-desinfektion

 

 • 2 parallella produktionslinjer

  IMG_1457_new2 stycken mindre nanomembranenheter
 • 2 stycken mikrosilar

  IMG_14632 stycken förfiltersteg innan nanomembranenheterna