Vad är membranfiltrering?

Alla naturliga vatten skiljer sig åt. Vid vattenberedning är det därför viktigt att känna till vilka förutsättningar som råder. Det gäller inte bara råvattnets kvalitet och dess variationer, utan också vilka krav som behöver ställas på dricksvattnet för att det ska kunna distribueras utan att kvaliteten försämras.
Björks Rostfria AB har som princip att alltid undersöka förutsättningarna noga i nära samarbete med såväl membrantillverkaren, som de bästa vatten-kemisterna och VA-projektörerna vid varje projekt. Björks Rostfria AB rekommenderar också pilotförsök för att optimera driftsförhållandena för membranfiltren innan vattenverket byggs i full skala

Dricksvattenkvalitet i fokus

Membranfiltrering är en enkel och säker teknik att bereda dricksvatten. Även för de mest svårbehandlade råvattnen erbjuder membranfiltrering flexibla och miljövänliga lösningar med ett minimum av kemikalier.
Björks Rostfria AB är den ledande leverantören av gedigna, effektiva och kompakta anläggningar för membranfiltrering i Sverige. Anläggningarna är utförda i rostfritt stål och utrustade med membran från ledande tillverkare med lång erfarenhet av membrantillverkning för de mest skilda tillämpningar.

070910B-3
Vid membranfiltrering avskiljer man partiklar och enskilda molekyler genom att vattnet får passera mycket finporiga silmaterial. Naturens motsvarighet är de processer som sker över ett cellmembran. Det ofiltrerade vattnet trycks genom membranet och en liten delström, retentatet, kommer att innehålla alla föroreningar. Eftersom porerna i membranet kan göras olika stora, kan man välja storleken på partiklarna och molekylerna som man avskiljer och därmed också vilka som blir kvar i filtratet, det renade vattnet. (Klicka på bilden för en förstoring).

Tre teknologier

  • Ultrafiltrering – där partiklar, mikroorganismer och stora organiska molekyler avskiljs.
  • Nanofiltrering – som avskiljer organiskt material och joner eller molekyler med hög laddning.
  • Omvänd osmos – som i stort sett bara lämnar vattenmolekylerna kvar.

070910B-2

De olika kategorierna överlappar och ett mycket stort antal olika membrantyper finns tillgängliga för att man ska kunna anpassa filtreringen för alla olika typer av vatten och önskemål om rening. (Klicka på bilden för en förstoring).

Hur används membranteknik?

Vid beredning av dricksvatten har man ofta önskemål om processteg för att:

  • ta bort partiklar, naturligt organiskt material och färgade molekyler.
  • ta bort järn- och manganjoner.
  • ta bort mikroorganismer och skapa en mikrobiologisk barriär.
  • avhärda vattnet, dvs. minska vattnets innehåll av hårda joner, i första hand kalcium, samt att sänka dess alkalinitet.
  • sänka vattnets innehåll av salter, t.ex. natrium-, klorid-, sulfat- och fluoridjoner till lämplig nivå.
  • ta bort andra föroreningar, såsom bekämpningsmedel, arsenik, eller uran.

Utan undantag kan man göra alla dessa beredningssteg med membranfiltrering och i de flesta fall på ett enklare och effektivare sätt än med konventionella metoder. Ultrafiltrering räknas som en mikrobiologisk barriär och försök har visat att antalet levande organismer i vattnet kan sänkas fem tiopotenser. Som jämförelse ger kemisk fällning vanligen en sänkning med endast en tiopotens. Naturligt organiskt material (NOM), som också står för merparten av färgen hos svenska ytvatten kan man ta bort med hjälp av nanofiltrering. Även för avhärdning och för att ta bort järn, mangan och andra föroreningar kan man utnyttja
nanofiltrering. I speciella fall, såsom vid behandling av bräckt vatten eller havsvatten kan man behöva använda omvänd osmos för att avsalta vattnet, men annars är det i de flesta fall tillräckligt med nanofiltrering också för att minska innehållet av salt i vattnet.

Behöver du ytterligare information är du välkommen att kontakta oss!